اطلاعیه سومین پیش نشست: الهیات عملی و داوری درباره رنج دیگران
1400-08-24
اطلاعیه سومین پیش نشست: الهیات عملی و داوری درباره رنج دیگران

در سومین پیش نشست کنفرانس الهیات عملی جناب آقای دکتر حسین محمودی سخنرانی خواهند داشت. عنوان سخنرانی ایشان، «الهیات عملی و داوری در باره رنج دیگران» است. این سخنرانی در روز شنبه 29 آبان از ساعت 18 تا 20 برگزار می شود. دوستان عزیز می توانند از طریق این لینک وارد جلسه شوند. لطفا گزینه میهمان را انتخاب کرده و نام خود را بنویسید.