1. اطلاعیه دهمین پیش نشست در مشهد مقدس (با مشارکت بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی)
2. گزارش برگزاری نهمین پیش نشست با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی: از الهیات عملی تا کلام کاربردی
3. تمدید مهلت ارسال چکیده تا 15 دی ماه
4. اطلاعیه نهمین پیش نشست: از الهیات عملی تا کلام کاربردی
5. گزارش برگزاری هشتمین پیش نشست با سخنرانی دکتر نعیمه پورمحمدی: الهیات بیماری به مثابه الهیات عملی
6. اطلاعیه هشتمین پیش نشست: الهیّات بیماری به مثابه الهیّات عملی
7. گزارش برگزاری هفتمین پیش نشست با سخنرانی دکتر محسن جوادی: کلام افعال به مثابه الهیات عملی
8. اطلاعیه هفتمین پیش نشست: کلام افعال به مثابه الهیات عملی
9. گزارش برگزاری ششمین پیش نشست با سخنرانی دکتر نستور مدینا و دکتر محمدحسن خانی: الهیات پسااستعماری
10. اطلاعیه ششمین پیش نشست: الهیات پسااستعماری
11. گزارش برگزاری پنجمین پیش نشست با سخنرانی دکتر حمیدرضا نمازی: زمینه های پژوهشی الهیات عملی در حوزه علوم انسانی سلامت
12. اطلاعیه پنجمین پیش نشست: زمینه های پژوهشی الهیات عملی در حوزه علوم انسانی سلامت
13. معرفی آثار حوزه الهیات علمی در عرصه هنر
14. گزارش برگزاری چهارمین پیش نشست با سخنرانی دکتر هادی ربیعی: زمینه های پژوهشی الهیات عملی در حوزه هنر
فایل ارائه جناب آقای دکتر هادی ربیعی در قالب پی دی اف و سخنرانی ایشان در قالب فایل تصویری در سامانه همایش بارگذاری شد.
15. اطلاعیه چهارمین پیش نشست: زمینه های پژوهشی الهیات عملی در حوزه هنر
16. گزارش برگزاری سومین پیش نشست با سخنرانی دکتر حسین محمودی: الهیات عملی و داوری درباره رنج دیگران
17. اطلاعیه سومین پیش نشست: الهیات عملی و داوری درباره رنج دیگران
18. گزارش برگزاری دومین پیش نشست با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسجد جامعی: الهیات عملی، دین و جامعه
19. اطلاعیه برگزاری دومین پیش نشست: الهیات عملی، دین و جامعه
20. معرفی کتاب The Wiley-Blackwell Companion to Practical Theology
21. معرفی آثار برجسته بین المللی در حوزه الهیات عملی
22. حضور دبیر علمی کنفرانس الهیات عملی در برنامه سوره شبکه چهار سیما
23. گزارش برگزاری پیش نشست اول با سخنرانی دکتر رسول رسولی پور: معناشناسی الهیات عملی
24. اطلاعیه برگزاری پیش نشست اوّل: معناشناسی الهیات عملی