حمایت کنندگان اصلی
حامیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه اصفهان
دانشگاه الزهراء
دانشگاه بین المللی امام خمینی
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
جامعه المصطفی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه زنجان
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن علمی فلسفه دین ایران
دانشگاه قم
انجمن کلام اسلامی حوزه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی