از علاقه مندان ارسال چکیده تقاضا می شود، قبل از ارسال، از اعمال موارد زیر در چکیده اطمینان حاصل نمایند:

  • به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی (متن اصلی و واژگان کلیدی چکیده فارسی با قلم B Nazanin 14، انگلیسی با قلم Times New Roman 12، عربی با قلم A Noor 14 ؛ عنوان با همان قلم ها و دو شماره بزرگتر)
  • بین 250 تا 300 کلمه
  • دارای حدّاقل 3 و حداکثر 5 واژگان کلیدی

در نسخه مقاله نهایی نیز، خواهشمند است موارد زیر رعایت گردد:

  • بین 1500 تا 2000 کلمه
  • فونت و قلم مانند چکیده است با اضافه کردن این موارد: عناوین درون متن فارسی  با قلم B Nazanin 14 برجسته (در عربی و انگلیسی نیز همان قلم متن اصلی به صورت برجسته)، پاورقی هم با همان فونت و قلم دو شماره کوچکتر. منابع نیز با همان فونت متن اصلی.
  • توضیحات و معادل های انگلیسی به ‌صورت پاورقی ذکر شود.
  • شیوه نامه ارجاع دهی درون متنی و فهرست منابع بر اساس APA style 7th edition (با در نظر داشتن این نکته که در ارجاعات فارسی، کاما به ویرگول تبدیل می شود.)
  • در ارجاعات درون متنی حتما شماره صفحه ذکر شود.
  • به منابع غیر فارسی با همان زبان ارجاع شود.
دریافت فونت های نگارش