این کنفرانس تلاش می کند زمینه ای را برای گفتگوی متخصصان دانشگاهی و حوزوی در ایران و کشورهای دیگر در حوزه الهیات عملی فراهم آورد. الهیات عملی به عنوان حوزه ای میان رشته ای و چند رشته ای با توجه به دغدغه های وجودی انسان، امکان گفتگوی علمی را در ساحت های الهیات، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم و تربیت، بهداشت، اقتصاد، مدیریت و ... را مهیّا می سازد. امیدواریم این کنفرانس، در سال های آینده با پرداختن به مسائل جزیی تر ادامه یابد.